Chuyên mục: Giấy phép lao động

Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động cho người nước ngoài là giấy tờ bắt buộc đối với người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, nó có thể xem như là giấy thông hành của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Ngoại trừ một số trường hợp được miễn giấy phép lao động thì tất cả lao động nước ngoài muốn làm việc hợp pháp tại Việt Nam đều phải có giấy phép lao động. Xem chi tiết